เรียนเต้นเชียงใหม่

คอร์สเรียนเต้น

1. Basic Dance
2. Pop Dance
3. Street Dance
เรียนครั้งละ 1ชม.ครึ่ง
– เรียนเดี่ยว 3,500/คน/4ครั้ง
– เรียนคู่ 3,000/คน/4ครั้ง
– เรียนกลุ่ม 3-5 คน 2,000/คน/4ครั้ง

4.Cover Dance
เรียนครั้งละ 1ชม.ครึ่ง
– เรียน4ครั้ง(6ชม.) 3500/คน
– เรียนครั้งละไม่เกิน5 คน